وضعیت سکونت پناهجویان در هاگن چگونه است؟

وضعیت سکونت پناهجویان در هاگن چگونه است؟ 28:47 Min. Verfügbar bis 14.04.2024

وضعیت سکونت پناهجویان در هاگن چگونه است؟

و.د.ار.فوریو در آوریل باز هم به سفر رفت. با ماشین کاروان کوچکی در ایالت نوردراین-وستفالن در سفر بودیم؛ سفری که از شهر هاگن شروع شد. مجریان ما درباره دضعیت سکونت پناهجویان در این شهر پای صحبت مردم محلی نشستند.

Stand: 14.04.2019, 18:42