مساله ادغام در بازار كار چگونه انجام مى شود ؟

و د ار فور يو در سفر – گوترزلو 29:54 Min. Verfügbar bis 24.01.2024

مساله ادغام در بازار كار چگونه انجام مى شود ؟

اينگو كرامر رييس اداره كار مى گويد : ادغام پناهجويان در بازار كار بسيار بهتر از تصورى كه داشتيم پيش مى رود. ما مى خواستيم ببينيم اين ادعا چقدر درست است . بنابراين با اتوبوس تيم و د ارفور يو توقفى در شهر گوترزلو داشتيم و با پناهجويان ، كمك دهنده ها و كارمندان اداره كار در اينباره به گفتگو نشستيم.

Stand: 24.01.2019, 15:48