فشار کاری زیاد روی اداره امور اتباع خارجی در گلزن‌کیرشن

فشار کاری زیاد روی اداره امور اتباع خارجی در گلزن‌کیرشن 01:07:43 Std. Verfügbar bis 14.04.2024

فشار کاری زیاد روی اداره امور اتباع خارجی در گلزن‌کیرشن

ماشین کاروان و.د.ار.فوریو سری هم به گلزن‌کیرشن زد. آمار بیکاری و شمار کسانی که از دولت کمک‌های اجتماعی دریافت می‌کنند، در این شهر بالاست. یک شهر چگونه این مشکلات را حل می‌کند؛ به‌ویژه وقتی هزاران پناهجو هم به جمعیت شهر افزوده می‌شوند؟

Stand: 14.04.2019, 18:42