زندگی میان شهروندان جدید و سابق آلمان چگونه جریان دارد؟

و د ار فور يو در سفر – شهر دويسبورگ 25:48 Min. Verfügbar bis 24.01.2024

زندگی میان شهروندان جدید و سابق آلمان چگونه جریان دارد؟

تیم "وی د ار فوریو" در ماه دسامبر با اتوبوس در ایالت نورد راین وستفالن سفر کرد. اولین مقصد ما شهر دویسبورگ بود. ما خواستیم زندگی میان شهروندان جدید و سابق در آلمان را به نمایش بگذاریم. یک دیگراز موضوعات مهم در منطقه دویسبورگ هاگنزهوف بدهی بسیاری از ساکنان این شهر است.

Stand: 24.01.2019, 15:48