بورباخ: محاکمه علیه نگهبانان شروع شد

بورباخ: محاکمه علیه نگهبانان شروع شد 09:48 Min. Verfügbar bis 14.12.2023

بورباخ: محاکمه علیه نگهبانان شروع شد

در دادگاه زیگین محاکمه 29 فرد متهم آغاز شد. این افراد متهم به بدرفتاری با پناهندگان در سال ۲۰۱۴ در یک کمپ پناهجویی در شهر بورباخ، نوردراین وستفالن میباشد. این بدرفتاری ها توسط موباییل فلم گرفته شده بود. اینکه دقیقأ چه اتفاق افتاده است، گودرن انگل با بامداد اسماعیلی با جزییات بیشتر برای شما.

Stand: 14.12.2018, 18:08