برقراری ارتباط با سفارتخانه ی وطن

برقراری ارتباط با سفارتخانه ی وطن 03:08 Min. Verfügbar bis 11.07.2024

برقراری ارتباط با سفارتخانه ی وطن

می توان به عنوان یک پناهنده با سفارتخانه ی وطن ارتباط برقرار کرد؟ این را ما از آقای شوولو از اداره ی مهاجران در شهر کلن سوال کرده ایم.

Stand: 11.07.2019, 13:52