گیم- چطور مهاجرین تلاش میکنند تا از مرز بوسنی عبور کنند.

Deutsch untertitelt 08:05 Min. Verfügbar bis 12.12.2023

گیم- چطور مهاجرین تلاش میکنند تا از مرز بوسنی عبور کنند.

برای بسیاری پناهجویان کشور بوسنی تبدیل به بن بستی جدید شده است. ۶۵۰۰پولیس کرواسی در مرز بوسنی و کرواسی مقرر اند و مانع وردی مهاجرین میگردند. اما مهاجرین به شکل غیر قانونی تلاش می کنند از طریق «گیم زدن» وارد اتحادیه اروپا شوند.