متخصص رستورانت چه نوع کاری را انجام می دهند؟

Was machen Restaurantfachleute? | Persisch untertitelt 04:15 Min. Verfügbar bis 21.01.2025

متخصص رستورانت چه نوع کاری را انجام می دهند؟

Von Janina Werner

بیروف کالیک کال یک دوره آموزش فنی و حرفه یی به عنوان متخصص رستورانت آموزش میدهد. یک صنف حمایویی بین المللی از آن دیدن نمود

Stand: 21.01.2020, 14:37