اداره بامف مهلت بررسی پرونده های قبول شده را تمدید می کند

اداره بامف مهلت بررسی پرونده های قبول شده را تمدید می کند 05:38 Min. Verfügbar bis 09.01.2024

اداره بامف مهلت بررسی پرونده های قبول شده را تمدید می کند

معمولا اداره بامف بعد از سه سال پرونده های قبول شده را بررسی می کند تا اقامت پناهندگان را تمدید کند. به خاطر تعداد زیاد پناهجویان در سال های 2015 و 2016 قرار است طبق یک طرح جدید وزارت کشور پرونده کسانی که در این دو سال قبول شده اند یک سال بیشتر مهلت برای بررسی داشته باشند. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی در این مورد گزارش می دهند.

Stand: 09.01.2019, 16:05