پیامدهای بعد از رشوه خواری در بامف برمن

بازنگری پرونده های مثبت پناهچویی 04:30 Min. Verfügbar bis 01.06.2023

پیامدهای بعد از رشوه خواری در بامف برمن

اداره بامف ۱۸۰۰۰ پرونده مثبت را در شعبه برمن بازنگری می کند. بامداد اسماعیلی و فلاح آلیاس از جزئیات آن می گویند.

Stand: 01.06.2018, 13:47