پناهجویان در آلمان راضی هستند

05:51 Min. Verfügbar bis 11.03.2025

پناهجویان در آلمان راضی هستند

Stand: 28.02.2020, 13:53 Uhr

طبق نظرسنجی اخیر اداره بامف، سه چهارم پناهجویان در آلمان احساس می کنند که شهروندان آلمان از آنها با آغوش باز استقبال کرده اند. اکثر آنها همچنین معتقدند که زبان آلمانی را خوب صحبت می کنند. بامداد اسماعیلی و ریحان جاویش اطلاعات بیشتری در این مورد می دهند.