بامف: چند نفر از محافظت محروم خواهند شد؟

بامف: چند نفر از محافظت محروم خواهند شد؟ 03:52 Min. Verfügbar bis 03.09.2023

بامف: چند نفر از محافظت محروم خواهند شد؟

اداره بامف بعد از قبولی تا به حال حمایت چند نفر را پس گرفته است ؟ در این مورد آمار جدیدی منتشر شده است. ایزابل شایانی گزارش می دهد.

Stand: 08.09.2018, 17:16