اعتصاب رانندگان قطار های آلمان 

Deutsch-Persisch 05:22 Min. Verfügbar bis 16.01.2024

اعتصاب رانندگان قطار های آلمان 

اتحادیه کارمندان قطار های آلمان برای روز دوشنبه از اعضای خود خواسته است که اعتصاب کنند. بامداد اسماعیلی اطلاعات بیشتری برای شما دارد.