سیاستمدار حزب اس پی دی آیدین اوزوگوز و تغییر مسیر در سیاست پناهجویی

سیاستمدار حزب اس پی دی آیدین اوزوگوز و تغییر مسیر در سیاست پناهجویی 03:40 Min. Verfügbar bis 16.10.2023

سیاستمدار حزب اس پی دی آیدین اوزوگوز و تغییر مسیر در سیاست پناهجویی

آیدین اوزوگوز یک سیاستمدار مهم حزب اس پی دی است و از 5 سال بدینسو کمیسیون مهاجرت دولت آلمان را به پیش میبرد. ایزابل شایانی با او در مورد تغییر مسیر در سیاست پناهجویی صحبت میکند، که فعلاً یکی از موضوعات مورد بحث در میان احزاب میباشد. در این گفتگو او توضیح میدهد که چرا حزب او میخواهید که این تغییر مسیر در قانون صورت گیرد و به پناهجویان رد شده ای که در جامعه به خوبی ادغام شده اند فرصت اقامت در آلمان داده شود.

Stand: 16.10.2018, 14:29