افزایش حملات راستگرا ها به خارجی ها

Deutsch-Persisch 08:27 Min. Verfügbar bis 05.12.2023

افزایش حملات راستگرا ها به خارجی ها

طبق یک تحقیق دانشگاه لایبزیک، تعداد آلمانی هایی که نسبت به خارجی ها نظر منفی دارند افزایش پیدا کرده است. بامداد اسماعیلی و ماله اشتوسل از جزییات این تحقیق می گوییند.

Stand: 05.12.2018, 17:11