آوسبیلدونگ چطور می شود پیدا کرد؟

51:53 Min. Verfügbar bis 10.03.2025

چگونه می توان یک دوره ی فنی و حرفه ای پیدا کرد؟

Stand: 13.02.2020, 17:36 Uhr

در آلمان گذراندن یک دوره ی فنی و حرفه ای چه شرایط لازم و چه مزیت هایی دارد؟ بامداد اسماعیلی در این ضمینه با دو تن از کارشناسانِ مربوطه از سازمان فنی و حرفه ای شهر کلن صحبت کرده است.