برنامه‌ریزی وزارت خارجه برای خروج از افغانستان

برنامه‌ریزی وزارت خارجه برای خروج از افغانستان 01:42 Min. Verfügbar bis 02.09.2026

برنامه‌ریزی وزارت خارجه برای خروج از افغانستان

 آلمان قصد دارد تا به حداکثر ۴٠هزار نفر از افغانستان پناه بدهد. هایکو ماس، وزیر خارجه‌ی آلمان، در مورد برنامه‌ی خروج آلمانی‌ها، نیروهای محلی و نیازمندان به حمایت از افغانستان با کشورهای همسایه مذاکره کرده است. در این گزارش ایزابل شایانی و بامداد اسماعیلی اطلاعات بیشتری را در این مورد ارائه می‌کنند.

Stand: 31.08.2021, 14:37