اجلاس سران اتحادیه اروپا: ایجاد مراکز پذیرش پناهندگان

اجلاس سران اتحادیه اروپا: ایجاد مراکز پذیرش پناهندگان 07:05 Min. Verfügbar bis 04.07.2023

اجلاس سران اتحادیه اروپا: ایجاد مراکز پذیرش پناهندگان

سران اتحادیه اروپا در مورد سیاست های پناهجویی به توافق رسیدند. آنها قصد دارند کمپهای بسته برای پناهجویانی که با کشتی می آیند ایجاد کنند و مرز ها را بهتر کنترل کنند. بامداد اسماعیلی و نینا اوسترزلته گزارش می دهند.

Stand: 04.07.2018, 15:39