آمار پناهجویان در سال 2018

آمار پناهجویان در سال 2018 09:06 Min. Verfügbar bis 22.02.2024

آمار پناهجویان در سال 2018

در پایان ماه ژانویه هورست زهوفر وزیر کشور آلمان، آماری از درخواست های ارایه شده پناهجویی در سال 2018  ارایه داد. این آمار چه تغییراتی را نشان می دهند ؟ ماله شتووسل و بامداد اسماعیلی اطلاعات بیشتری برای شما دارند.

Stand: 22.02.2019, 15:53