آمبرگ : حمله به عابرين

آمبرگ : حمله به عابرين 21:20 Min. Verfügbar bis 29.01.2024

آمبرگ : حمله به عابرين

در شهر آمبرگ در ايالت بايرن چه اتفاقى افتاده است؟ چهار پناهجو در حبس موقت هستند چون به عابرين حمله كرده و آنها را كتك زده اند . مظنونان  چه كسانی هستند؟ ماله شتوسل و بامداد اسماعيلى براى شما گزارش مى دهند.

Stand: 04.01.2019, 17:50