امل، برلین! وبسایتی خبری از پناهجویان

Persisch 05:36 Min. Verfügbar bis 08.04.2024

امل، برلین! وبسایتی خبری از پناهجویان

"امل، برلین!" تحریریه‌ای خبری برای روزنامه‌نگاران پناهجوست. این پروژه به این روزنامه‌نگاران فرصت می‌دهد که روزانه درباره رخدادها در آلمان و بیش از همه در برلین به زبان مادری خود گزارش تهیه کنند. بامداد اسماعیلی این پروژه را به شما معرفی می‌کند.

Stand: 08.04.2019, 22:18