آنگرت کرمپ-کارنباوئر از صدراعظمی صرف نظر کرد

AKK verzichtet auf Kanzlerkandidatur | Deutsch-Persisch 09:43 Min. Verfügbar bis 11.03.2025

آنگرت کرمپ-کارنباوئر از صدراعظمی صرف نظر کرد

آنگرت کرمپ-کارنباوئر روز دوشنبه 10.02.2020 اعلام کرد که در انتخابات بعدی فدرال جهت صدراعظمی کاندید نخواهد شد. او علاوه بر این خاطر نشان کرد که در آینده از ریاست حزب سی دی یو کناره گیری خواهد کرد. ایزابل شایانی و بامداد اسماعیلی اطلاعات بیشتری در این باره دارند.

Stand: 14.02.2020, 17:11