اخراج به خاطر قانون دابلین

اخراج به خاطر قانون دابلین

تعداد پناهجویانی که به خاطر قانون دابلین به کشور های دیگر اتحادیه اروپا برگردانده شدند، افزایش پیدا کرده است. بامداد اسماعیلی اطلاعات بیشتری در این مورد می دهد.

Stand: 26.10.2018, 11:27