اخراج به خاطر قانون دابلین

اخراج به خاطر قانون دابلین 02:08 Min. Verfügbar bis 26.10.2023

اخراج به خاطر قانون دابلین

تعداد پناهجویانی که به خاطر قانون دابلین به کشور های دیگر اتحادیه اروپا برگردانده شدند، افزایش پیدا کرده است. بامداد اسماعیلی اطلاعات بیشتری در این مورد می دهد.

Stand: 26.10.2018, 11:27