بحث بر سر اخراج در بادن ورتمبرگ

06:25 Min. Verfügbar bis 14.02.2025

بحث بر سر اخراج در بادن ورتمبرگ

Stand: 10.02.2020, 18:05 Uhr

حزب اس پ د در ایالت بادن ورتمبرگ خواستار این شد که پناهجویان رد شده ای که کار می کنند، اخراج نشوند. ایزابل شایانی و ریحان جاویش اطلاعات بیشتری برای شما دارند.