بازگرداندن پناهجویان افغان: تصمیم نهایی با هر ایالت هست

بازگرداندن پناهجویان افغان: تصمیم نهایی با هر ایالت هست 07:36 Min. Verfügbar bis 08.06.2023

بازگرداندن پناهجویان افغان: تصمیم نهایی با هر ایالت هست

آیا پناهجویان رد شده افغان به کشورشان برگشت داده می شوند؟ تصمیم نهایی با هر ایالت هست. اینا و بامداد توضیح می دهند.