چی کسی ممنوعیت اخراج دریافت میکند؟

چی کسی ممنوعیت اخراج دریافت میکند؟ 04:19 Min. Verfügbar bis 20.12.2023

چی کسی ممنوعیت اخراج دریافت میکند؟

چه کسی ممنوعیت اخراج دریافت میکند؟ کدام شرایط اقامت و شرایط کاری برای افرادیکه ممنوعیت اخراج دارند وجود دارد؟ بامداد اسماعیلی با کلوز اولریش پرولس از دفتر حمایت از مهاجرین کلن صحبت نموده است.