پناهنده رد شده افغان به عنوان پناهجو شناخته شد

پناهنده رد شده افغان به عنوان پناهجو شناخته شد 06:10 Min. Verfügbar bis 04.07.2023

پناهنده رد شده افغان به عنوان پناهجو شناخته شد

آیا قضیه حشمت الله ف. را به یاد دارید؟ تقاضای پناهندگی او رد شده بود و باید خاک آلمان را ترک می کرد.اما حالا او به عنوان پناهنده به رسمیت شناحته شده است.