آلمان ۶۹ پناهنده افغان اخراج کرد

آلمان ۶۹ پناهنده افغان اخراج کرد 08:11 Min. Verfügbar bis 13.07.2023

آلمان ۶۹ پناهنده افغان اخراج کرد

دولت آلمان بار دیگر پناهجویان رد شده افغان را به کشور شان باز گردانید. اما این بار تعداد این پناهجویان نسبتاً زیاد بود. بامداد اسماعیلی و اینا روک گزارش می دهند.