آمار جدید اداره جنایی درباره تعداد جرائم مهاجرین

آمار جدید اداره جنایی درباره تعداد جرائم مهاجرین 06:15 Min. Verfügbar bis 01.06.2023

آمار جدید اداره جنایی درباره تعداد جرائم مهاجرین

اداره پلیس جنایی آلمان آمار جدیدی در مورد جرائم مهاجرین منتشر کرده است. آیا تعداد جرائم توسط پناهجویان افزایش پیدا کرده است؟ بامداد اسماعيلی و فلاح آلیاس پاسخ این سوال را می دهند.

Stand: 01.06.2018, 17:05