انتخابات اروپا چگونه عمل می کند؟

انتخابات اروپا چگونه عمل می کند؟ 03:25 Min. Verfügbar bis 01.07.2024

انتخابات اروپا چگونه عمل می کند؟

انتخابات اروپا از پنجشنبه در بریتانیا و هلند آغاز شده است. چرا انتخابات اروپا مهم است و چه اهمیتی برای پارلمان اروپا دارد؟ برهان عقید آن را برای شما توضیح می دهد.

Stand: 01.06.2019, 12:53