بازی ایران با اسپانیا

بازی ایران با اسپانیا 07:21 Min. Verfügbar bis 26.06.2023

بازی ایران با اسپانیا

ایرانیان چطور فوتبال می بینند؟ این سوال را لنا و امیلیا که آلمانی هستند از خود کردند. ما آنها را برای دیدن بازی ایران با اسپانیا به خانه یک خانواده ایرانی بردیم. بامداد اسماعیلی گزارش می دهد.

ایرانیان چطور فوتبال می بینند؟ این سوال را لنا و امیلیا که آلمانی هستند از خود کردند. ما آنها را برای دیدن بازی ایران با اسپانیا به خانه یک خانواده ایرانی بردیم. بامداد اسماعیلی گزارش می دهد.

Stand: 26.06.2018, 16:10