#شما چه ویژگی آلمانی‌ دارین: مسافرت

01:28 Min. Verfügbar bis 15.08.2022

#شما چه ویژگی آلمانی‌ دارین: مسافرت

يكى ديگر از ويژگى هاى آلمانيها: اغلب اوقات درباره ى مسافرت حرف زدن.