#شما چه ویژگی آلمانی‌ دارین: کیسه پارچه یی خرید

01:20 Min. Verfügbar bis 25.08.2022

#شما چه ویژگی آلمانی‌ دارین: کیسه پارچه یی خرید

Stand: 25.08.2017, 15:19 Uhr

یکی از ویژگی های آلمانی ها خرید با کیسه پارچه ای است. آزاده و یانینا اینرا برای شما توضیح‌ می‌دهد.