مجتبی یک کودک مهاجر از افغانستان

04:03 Min. Verfügbar bis 03.08.2022

مجتبی یک کودک مهاجر از افغانستان

Stand: 03.08.2017, 15:50 Uhr

مجتبی 9 ساله و اهل افغانستان است. همکار ما یانینا با او در مورد زندگی در آلمان صحبت کرده است.