چرا آلمانیها اینقدر دوستدار سگ هستند؟

چرا آلمانیها اینقدر دوستدار سگ هستند؟ 05:36 Min. Verfügbar bis 10.04.2023

چرا آلمانیها اینقدر دوستدار سگ هستند؟

آلمانی ها و سگ هایشان یک رابطه خاص دارند. جریر و هاینکه در این گزارش نشان می دهند که چرا آلمانی ها آنقدر سگ هایشان را دوست دارند.

Stand: 10.04.2018, 16:33