بر اساس چه معیارهایی قیم برای پناهجوی ریز سن انتخاب می شود؟

بر اساس چه معیارهایی قیم برای پناهجوی ریز سن انتخاب می شود؟

عده ای از پناهجویان زیر سن در آلمان تنها و بدون والدین خود زندگی می کنند. یک «قیم» می تواند سرپرستی این دسته از پناهجویان را به عهده بگیرد. انتون ماوزه از دیاکونی برای شما توضیح می دهد که چگونه قیم را از میان متقاضیان انتخاب می کنند.

Stand: 18.01.2018, 17:06