بر اساس چه معیارهایی قیم برای پناهجوی ریز سن انتخاب می شود؟

قیم برای پناهجوی ریز سن 02:01 Min. Verfügbar bis 26.01.2023

بر اساس چه معیارهایی قیم برای پناهجوی ریز سن انتخاب می شود؟

عده ای از پناهجویان زیر سن در آلمان تنها و بدون والدین خود زندگی می کنند. یک «قیم» می تواند سرپرستی این دسته از پناهجویان را به عهده بگیرد. انتون ماوزه از دیاکونی برای شما توضیح می دهد که چگونه قیم را از میان متقاضیان انتخاب می کنند.

Stand: 18.01.2018, 17:06