مالیات: تفاوت بین حقوق دریافتی خالص و ناخالص

مالیات: تفاوت بین حقوق دریافتی خالص و ناخالص 04:03 Min. Verfügbar bis 05.01.2023

مالیات: تفاوت بین حقوق دریافتی خالص و ناخالص

هر شهروندی در آلمان موظف به پرداخت مالیات است. اما میزان پرداخت مالیات بر چه حسبی تعيين می شود؟ تفاوت بین حقوق دریافتی خالص و ناخالص چیست؟

Stand: 08.12.2017, 14:50