اشپرمول چیست؟

اشپرمول چیست؟ 03:41 Min. Verfügbar bis 23.11.2022

اشپرمول چیست؟

« اشپر مول» لوازم خانگی است که دیگر مورد نیاز نیستند و دور ریخته می شوند. اما چگونه باید پیش رفت و چه اسبابی را می توان بیرون از خانه قرار داد تا توسط مامورین شهرداری جمع آوری شوند؟

Stand: 23.11.2017, 16:23