سازمان رسانه های صوتی تصویری رسمی آلمان «آ ار د» یعنی چه؟

سازمان رسانه های صوتی تصویری رسمی آلمان «آ ار د» یعنی چه؟

شبکه «ودر» یکی از شبکه های سازمان رسانه های صوتی تصویری رسمی آلمان «آ ار د» است. چرا این سازمان تشکیل شد و هدفش چیست؟ بامداد اسماعیلی و اینا روک در این مورد توضیح می دهند.

Stand: 06.03.2018, 13:08