جب فور یو: پرستار سالمندان

جب فور یو: پرستار سالمندان

هاجر با دل و جان در خانه سالمندان کار می کند و همچنین در دانشگاه تدریس می کند. او کارش را بسیار دوست دارد چون از طریق کارش می تواند با مردم در ارتباط باشد. در رشته او هنوز امکان استخدام نیرو های جدید میسر است.

Stand: 29.05.2017, 14:52