چطور می شود با جامعه آلمان هم پیوند شد؟

چطور می شود با جامعه آلمان هم پیوند شد؟ 08:27 Min. Verfügbar bis 06.04.2023

چطور می شود با جامعه آلمان هم پیوند شد؟

ابراهیم اهل افغانستان است و در شهر ارویته در کانتینر زندگی می کند. او هنوز موفق نشده است که خانواده خود را به آلمان بیاورد. او اما با این حال به خوبی ادغام شده است و حتی عضو حزب اس پ د هم شده است. او در این گزارش به بامداد اسماعیلی نکته های خوبی در مورد چگونگی ادغام در جامعه آلمان می گوید.

Stand: 06.04.2018, 16:31