آمار متقاضیان برای پیوند خانواده

آمار متقاضیان برای پیوند خانواده 06:13 Min. Verfügbar bis 18.10.2022

آمار متقاضیان برای پیوند خانواده

چه کسانی امکان پیوند خانواده دارند و چه شرایطی برای پیوند خانواده مهم هستند. در سال های اخیر چند نفر برای پیوند خانواده اقدام کردند؟ بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی گزارش می دهند.