پیوند خانواده طبق قانون دوبلین ۳

پیوند خانواده طبق قانون دوبلین ۳

پیوند خانواده طبق قانون دوبلین 3: پس از رای دادگاه اداری ویسبادین یک جوان سوری اجازه دارد خانواده خود را از یونان به آلمان بیاورد. این تصمیم می تواند برای سایر پناهجویان نیز تاثیرگذار باشد. بامداد اسماعیلی گزارش می دهد.