شرایط پیوند خانواده برای پناهجویان

شرایط پیوند خانواده برای پناهجویان

شرایط پیوند خانواده برای پناهجویانی که قبولی سه ساله دریافت کرده اند چگونه است؟ بامداد اسماعیلی در این مورد با کلاوس اولریش پرولس از شورای کمک به پناهجویان کلن صحبت کرده است.