نظام آموزشى مدارس در آلمان

نظام آموزشى مدارس در آلمان

نظام آموزشى مدارس در آلمان مى تواند براى افراد تازه وارد در اين كشور خيلى گيج كننده باشد. در اين انيمشيشن انواع مختلف مدارس و خصوصيات شاخص آنها را توضيح مى دهيم. اين برنامه زيرنويس فارسى دارد.