اداره بامف قصد بازنگری ده ها هزار پرونده مثبت را دارد

اداره بامف قصد بازنگری ده ها هزار پرونده مثبت را دارد

بعد از اتهام رشوه خواری به یک کارمند اداره بامف، این ارگان قصد بازنگری ده ها هزار پرونده مثبت دیگررا دارد. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی جزییات بیشتری در این مورد برای شما دارند.

Stand: 29.04.2018, 18:55