اداره بامف قصد بازنگری ده ها هزار پرونده مثبت را دارد

اداره بامف قصد بازنگری ده ها هزار پرونده مثبت را دارد 04:35 Min. Verfügbar bis 29.04.2023

اداره بامف قصد بازنگری ده ها هزار پرونده مثبت را دارد

بعد از اتهام رشوه خواری به یک کارمند اداره بامف، این ارگان قصد بازنگری ده ها هزار پرونده مثبت دیگررا دارد. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی جزییات بیشتری در این مورد برای شما دارند.

Stand: 29.04.2018, 18:55