تحصیل دانشگاهی و آموزش فنی حرفه ای در آلمان

تحصیل دانشگاهی و آموزش فنی حرفه ای در آلمان

می خواهید بعد از پایان مدرسه چه کاره شوید؟ در اين انيمشيشن برایتان راه های مختلف تحصیل در آلمان را توضيح مى دهيم. اين برنامه زيرنويس فارسى دارد.