توقف پیوند خانواده بین افغانستان و آلمان

توقف پیوند خانواده بین افغانستان و آلمان

پیوند خانواده بین افغانستان و آلمان متوقف شده است. این مشکل خیلی از پناهجویانی را که در آلمان منتظر خانواده خود هستند،نگران کرده است. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی در مورد علت این توقف و عوارض آن می گویند.

Stand: 28.06.2017, 12:23