سرپرستی پناهچویان زیر سن

سرپرستی پناهچویان زیر سن 05:09 Min. Verfügbar bis 26.01.2023

سرپرستی پناهچویان زیر سن

آناتا هنوز زیر ۱۸ سال است و به تنهایی در آلمان پناهنده شده است. ما با او و کسی که داوطلبانه سرپرستی اش را به عهده گرفته است ملاقات کرده ایم.

Stand: 05.01.2018, 12:22