حکم جدید درباره قانون پیوند خانواده

حکم جدید درباره قانون پیوند خانواده 05:55 Min. Verfügbar bis 20.10.2022

حکم جدید درباره قانون پیوند خانواده

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان: پیوند خانواده برای پناهجویانی که حمایت یک ساله گرفته اند متوقف می ماند. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی در مورد این حکم مهم گزارش می دهند.